• (0)

WELCOME TO LITTLE CATS BOOKS!

Privacy Policy

Privacy Policy

[Scroll down for english]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/ PRIVACY POLICY

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

1. Thu thập thông tin cá nhân

- Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng.

- Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

- Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (các đơn vị vận chuyển).

- Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ và không công khai.

- Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

2. Bảo mật

- Chúng tôi khuyên quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

- Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

3. Quyền lợi khách hàng

-Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí.

--------------

Thank you for your interest and for visiting our website. We respect and are committed to protecting your privacy.

The Privacy Policy will explain how we receive, use and (under certain circumstances) disclose your personal information.

Protecting your personal data and building your trust is very important to us. Therefore, we will use your name and other information related to you in accordance with the content of the Privacy Policy. We only collect necessary information related to the purchase and sale transaction.

1. Personal Information

- We collect, store and process your information for your purchasing process and for future notices related to your order.

- We will use the information you have provided to process orders, provide services and information requested through the website and at your request.

- We may pass on names and addresses to third parties for them to deliver to you (shipping units).

- Your order details are kept by us and are not public.

- You commit to keep your personal data confidential and not to disclose it to third parties. We do not accept any responsibility for the uncorrect password if this is not our fault.

2. Confidentiality

- We advise you not to give your payment details to anyone, we are not responsible for any loss you may incur in exchanging your information over the internet or email.

- Do not use any program, tool or other form to interfere with the system or change the data structure. It is strictly forbidden to distribute, propagate or encourage any activities to interfere, destroy or infiltrate the data of our website system. Any violation will be deprived of all rights and will be prosecuted before the law if necessary.

- All transaction information will be kept confidential, but in case of request by law enforcement, we will be forced to provide this information to law enforcement agencies.

The terms, conditions and content of this website are governed by the laws of Vietnam and reviewed by the competent Vietnamese courts.

3. Customer benefits

-You have the right to request access to your personal data, have the right to ask us to correct errors in your data at no cost.