• (0)

WELCOME TO LITTLE CATS BOOKS!

Bùi Xuân Phái - Cuộc đời và tác phẩm

Author: Trần Hậu Tuấn

Genre: Art-Architecture-Photography

PRODUCT DETAILS
Publisher: Updating / Published Year: 1988

Pages: Updating / Weight: 3200 g

Dimensions: 27 x 22 x cm


SHORT DESCRIPTION
Without monumental works and an intention to create his own style, Bui Xuan Phai still remains the most impressive painter as far as the Vietnamese's feelings are concerned, the feelings for our beloved homeland. old friends and daily life that we often do not sufficiently pay heed to. For Bui Xuan Phai painting means breathing and living that need doing daily and continuously, and later he is willing to give away or sell cheap his works. so that he keeps on painting as a means of popularising art. It is difficult to count exactly the number of his pictures as well as to define his patience and implication underlying each picture of his Being a collector who has just begun collecting professionally, Tran Hau Tuan has had 3 books on Bui Xuan Phai published (Bui Xuan Phai-1992. Cheo Paintings-Bui Xuan Phai-1995; Bui Xuan Phai-Ancient Streets-Abstracts-Self-Portraits-1996) with commentar- ies by Thai Ba Văn, Nguyen Quan, Dương Tuong This uithe Tran Hau Tuan and Bui Thanh Phuong (Bui Xuan Phat son ) have written this book to sum up the painter'a career and named it as "Bui Xuan Phai-Life and Works" to commenmorate the painter's 10 Death. Anniversary (1988-1998). They sent 167 letters (of which 79 abroad) to the collectors of Bui Xuan Phai pictures or to those who know him to make inquiries: of Bui Xuan Phai's life while he was alive. They have received 145 replies, hundreds of photos of Bui Xuan Phai pictures and materials Together with their own material and records they have written this book This book is 544 page-thick, size 21x26, containing 1,065 photos of which 112 are his photos taken when he was alive and 953 photos of his paintings. These photos have been arranged into chapters according to the painting type and the history of the painter's artistic activities. This book, perhaps, is the most systematic about a painter in Viet Nam. As artist Viet Hai said "Bui Xuan Phai paints to clarify 3 points I am good. I am patriotic. I am talented". PHAN CAM THUONG   Không có những tác phẩm đồ sộ và không có ý định tạo một phong cách biệt lập, Bùi Xuân Phái vẫn là một họa sĩ gây ấn tượng nhất trong đời sống tình cảm của người Việt Nam. Đó là tình cảm về cố hương, cổ nhân và đời sống thường nhật mà chúng ta hay lãng quên. Đối với Bùi Xuân Phái về cũng là hơi thở, ăn uống, cần liên tục và hàng ngày, và sau đó ông sẵn sàng cho hoặc bán rẻ những bức tranh, để tiếp tục vẽ, như một phương cách thông tục hóa nghệ thuật. Khi đếm chính xác số lượng tranh của Bùi Xuân Phải, cũng như khó đoán định tâm trạng ẩn nhẫn của họa sĩ qua từng bức tranh. Là một nhà sưu tập bắt đầu có tính chuyên nghiệp Trần Hậu Tuấn đã cho xuất bản ba cuốn sách về Bùi Xuân Phái (BÙI XUÂN PHẢI-1992; "Tranh Chèo" BÙI XUÂN PHÁI-1995: BÙI XUÂN PHÁI-Phố cổ-Trừu tượng-Tự họa-1996) và ông mới các nhà phê bình như: Thái Bá Vân, Nguyễn Quân, Dương Tường viết lời bình. Lần này Trần Hậu Tuấn cùng họa sĩ Bùi Thanh Phương (con trai Bùi Xuân Phái) viết cuốn sách tổng kết toàn bộ sự nghiệp của họa sĩ, lấy tên “BÙI XUÂN PHÁI- CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM”. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của họa sĩ (1988-1998). Hai ông đã gửi 167 thư (trong đó có 79 thư ra nước ngoài) đến những người chơi tranh Bùi Xuân Phái hoặc từng có quan hệ với họa sĩ để hỏi những vấn đề liên quan đến họa sĩ lúc sinh thời. Họ nhận được 145 thư trả lời, hàng trăm ảnh chụp tranh và tư liệu, cùng với các các tư liệu cá nhân làm nên cuốn sách này. Cuốn sách dày 544 trang, khổ 21 x 26, gồm 1065 ảnh, trong đó có 112 ảnh tư liệu sinh thời của họa sĩ và 953 ảnh chụp tác phẩm, được phân bố thành các chương theo thể loại tranh và lịch sử hoạt động nghệ thuật của họa sĩ. Có lẽ đây là cuốn sách hệ thống nhất về một tác giả hội họa ở Việt Nam. Một tác giả như họa sĩ Việt Hải nhận định: Bùi Xuân Phái vẽ để sáng tỏ ba điều “Tôi là người tốt. Tôi là người yêu nước. Tôi là người có tài".   Phan Cẩm Thượng  

Available: Only 1 left

Variants
0931804288

Add to Wishlist Added to Wishlist

Without monumental works and an intention to create his own style, Bui Xuan Phai still remains the most impressive painter as far as the Vietnamese's feelings are concerned, the feelings for our beloved homeland. old friends and daily life that we often do not sufficiently pay heed to. For Bui Xuan Phai painting means breathing and living that need doing daily and continuously, and later he is willing to give away or sell cheap his works. so that he keeps on painting as a means of popularising art. It is difficult to count exactly the number of his pictures as well as to define his patience and implication underlying each picture of his

Being a collector who has just begun collecting professionally, Tran Hau Tuan has had 3 books on Bui Xuan Phai published (Bui Xuan Phai-1992. Cheo Paintings-Bui Xuan Phai-1995; Bui Xuan Phai-Ancient Streets-Abstracts-Self-Portraits-1996) with commentar- ies by Thai Ba Văn, Nguyen Quan, Dương Tuong This uithe Tran Hau Tuan and Bui Thanh Phuong (Bui Xuan Phat son ) have written this book to sum up the painter'a career and named it as "Bui Xuan Phai-Life and Works" to commenmorate the painter's 10 Death. Anniversary (1988-1998).

They sent 167 letters (of which 79 abroad) to the collectors of Bui Xuan Phai pictures or to those who know him to make inquiries: of Bui Xuan Phai's life while he was alive. They have received 145 replies, hundreds of photos of Bui Xuan Phai pictures and materials Together with their own material and records they have written this book

This book is 544 page-thick, size 21x26, containing 1,065 photos of which 112 are his photos taken when he was alive and 953 photos of his paintings. These photos have been arranged into chapters according to the painting type and the history of the painter's artistic activities. This book, perhaps, is the most systematic about a painter in Viet Nam. As artist Viet Hai said "Bui Xuan Phai paints to clarify 3 points I am good. I am patriotic. I am talented".

PHAN CAM THUONG

 

Không có những tác phẩm đồ sộ và không có ý định tạo một phong cách biệt lập, Bùi Xuân Phái vẫn là một họa sĩ gây ấn tượng nhất trong đời sống tình cảm của người Việt Nam. Đó là tình cảm về cố hương, cổ nhân và đời sống thường nhật mà chúng ta hay lãng quên. Đối với Bùi Xuân Phái về cũng là hơi thở, ăn uống, cần liên tục và hàng ngày, và sau đó ông sẵn sàng cho hoặc bán rẻ những bức tranh, để tiếp tục vẽ, như một phương cách thông tục hóa nghệ thuật. Khi đếm chính xác số lượng tranh của Bùi Xuân Phải, cũng như khó đoán định tâm trạng ẩn nhẫn của họa sĩ qua từng bức tranh.

Là một nhà sưu tập bắt đầu có tính chuyên nghiệp Trần Hậu Tuấn đã cho xuất bản ba cuốn sách về Bùi Xuân Phái (BÙI XUÂN PHẢI-1992; "Tranh Chèo" BÙI XUÂN PHÁI-1995: BÙI XUÂN PHÁI-Phố cổ-Trừu tượng-Tự họa-1996) và ông mới các nhà phê bình như: Thái Bá Vân, Nguyễn Quân, Dương Tường viết lời bình. Lần này Trần Hậu Tuấn cùng họa sĩ Bùi Thanh Phương (con trai Bùi Xuân Phái) viết cuốn sách tổng kết toàn bộ sự nghiệp của họa sĩ, lấy tên “BÙI XUÂN PHÁI- CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM”. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của họa sĩ (1988-1998). Hai ông đã gửi 167 thư (trong đó có 79 thư ra nước ngoài) đến những người chơi tranh Bùi Xuân Phái hoặc từng có quan hệ với họa sĩ để hỏi những vấn đề liên quan đến họa sĩ lúc sinh thời. Họ nhận được 145 thư trả lời, hàng trăm ảnh chụp tranh và tư liệu, cùng với các các tư liệu cá nhân làm nên cuốn sách này. Cuốn sách dày 544 trang, khổ 21 x 26, gồm 1065 ảnh, trong đó có 112 ảnh tư liệu sinh thời của họa sĩ và 953 ảnh chụp tác phẩm, được phân bố thành các chương theo thể loại tranh và lịch sử hoạt động nghệ thuật của họa sĩ. Có lẽ đây là cuốn sách hệ thống nhất về một tác giả hội họa ở Việt Nam. Một tác giả như họa sĩ Việt Hải nhận định: Bùi Xuân Phái vẽ để sáng tỏ ba điều “Tôi là người tốt. Tôi là người yêu nước. Tôi là người có tài".

 

Phan Cẩm Thượng

 

ABOUT THE AUTHOR